<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>mechanika</title> <META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv="Content-type"> <meta name="description" content="jeszcze nie gotowa"> <meta name="keywords" content="jeszcze nie gotowa"> <link href="../style.css" rel="stylesheet" type="text/CSS"> <script language="JavaScript"> <!-- function move_in(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } function move_out(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } --> </script> </head> <body bgcolor="black" text="white" link="white" vlink="white" alink="white" leftmargin="0" marginwidth="0" topmargin="0" marginheight="0"> <table bgcolor="black" align="center" style="border-collapse:collapse; " cellspacing="0" width="100%"> <tr > <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="100" valign="top" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p><img src="../obrazy/topbar.jpg"></p> </td> <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0;"> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td ><a href="spre_wentyl.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/powrot.gif" align="left" style="border-width:0;"></a></td><td> <center><img src="../obrazy/spre.gif"> </td><td><a href="../index.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/strona_glowna.gif" align="right" style="border-width:0;"></a></td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td class="tekst" colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <h4>Wentylatory</h4> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;W licznych przypadkach w technice nie chodzi o uzyskanie sprzonego gazu lecz jedynie o jego transport na niezbyt wielkie odlegBo[ci. Wystarcza wwczas tylko niewielki przyrost ci[nienia w spr|arce, zapewniajcy pokonanie oporw przepBywu gazu na drodze transportu. Spr|arki sBu|ce do tego celu nazywamy wentylatorami. </p> <p>W zale|no[ci od wytwarzanego przyrostu ci[nienia (spitrzenia) wentylatory dzielimy na: niskopr|ne o spitrzeniu do l, [redniopr|ne - o spitrzeniu 1-3 kPa, wysokopr|ne - o spitrzeniu 3-13 kPa Wskazane granice spitrzeD s umowne i podlegaj zmianom. Tradycyjne spitrzenie jest wyra|one tak|e wysoko[ci (w mm) rwnowa|nego sBupa wody. Rozpito[ wymiarw i wydajno[ci wentylatorw jest bardzo znaczna: od maleDkich, przeno[nych wentylatorw stoBowych o mocy kilkudziesiciu watw do bardzo du|ych wentylatorw o mocy kilku czy kilku czy kilkunastu megawatw. Wydajno[ wspBczesnych wentylatorw kopalnianych gBwnego przewietrzania przekracza l 000 000 m3 /h. Wentylatory niskopr|ne s stosowane do przewietrzania budynkw mieszkalnych, u|yteczno[ci publicznej i przemysBowych; [redniopr|ne przy przewietrzaniu budynkw przemysBowych, w urzdzeniach klimatyzacyjnych, jako wentylatory kopalniane i kotBowe. Wentylatory wysokopr|ne mog ju| pracowa jako dmuchawy. Zasada dziaBania wentylatorw i sposb przekazywania energii przetBaczanemu czynnikowi s oczywi[cie takie same jak i w innych typach spr|arek wirnikowych. Podobnie jak spr|arki - ze wzgldu na kierunek przepBywu czynnika - wentylatory dzieli si na promieniowe, osiowe i diagonalne .</p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/17gd.html','new_w','height=450, width=350, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/17g.gif" ><br></span> </center> <p align=center><span>Schemat wentylatora promieniowego</span></p> <p> Ze wzgldu na bardzo maBe przyrosty ci[nienia wentylatory s najcz[ciej jednostopniowe, rzadko dwustopniowe. W budowie wentylatorw - dla obni|enia kosztw wykonania - powszechnie s stosowane stopnie uproszczone, nie zawierajce jednego lub szeregu elementw cz[ci przepBywowej. Konstrukcja wentylatorw jest rwnie uproszczona i dostosowana do prostych i tanich technologii wykonania. Przewa|nie stosuje si blaszane konstrukcje spawane kadBubw i wirnikw. Wentylatory diagonalne znajduj coraz szersze zastosowanie w praktyce przemysBowej, charakteryzujc si wysokimi wskaznikami ci[nienia, wysoka sprawno[ci, prost regulacj i maB gBo[no[ci pracy. W[rd dwustopniowych nale|y wymieni osiowe wentylatory przeciwbie|ne, z dwoma wirnikami obracajcymi si w przeciwnych kierunkach, napdzane oddzielnymi silnikami elektrycznymi. Wentylatory te charakteryzuj si bardzo dobrymi wBasno[ciami regulacyjnymi. </p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/18gd.html','new_w','height=450, width=350, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/18gm.jpg" ><br></span> </center> <p align=center><span>Schemat wentylatora osiowego</span></p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/19gd.html','new_w','height=450, width=350, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/19gm.jpg" ><br></span> </center> <p align=center><span>Schemat wentylatora diagonalnego</span></p> </td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" background="../obrazy/dol.jpg" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; color:000000; font-weight:bold; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p align="center"><a href="mailto:%20kreator31@interia.pl"><img src="../obrazy/mail.gif" style="border-width:0;"></a><br>&nbsp;</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> </table> </BODY> </HTML>