<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>mechanika</title> <META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv="Content-type"> <meta name="description" content="jeszcze nie gotowa"> <meta name="keywords" content="jeszcze nie gotowa"> <link href="../style.css" rel="stylesheet" type="text/CSS"> <script language="JavaScript"> <!-- function move_in(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } function move_out(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } --> </script> </head> <body bgcolor="black" text="white" link="white" vlink="white" alink="white" leftmargin="0" marginwidth="0" topmargin="0" marginheight="0"> <table bgcolor="black" align="center" style="border-collapse:collapse; " cellspacing="0" width="100%"> <tr > <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="100" valign="top" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p><img src="../obrazy/topbar.jpg"></p> </td> <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0;"> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td ><a href="spre_wentyl.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/powrot.gif" align="left" style="border-width:0;"></a></td><td> <center><img src="../obrazy/spre.gif"> </td><td><a href="../index.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/strona_glowna.gif" align="right" style="border-width:0;"></a></td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td class="tekst" colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <h4>Konstrukcja spr|arek wirnikowych</h4> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Budowa spr|arek wirnikowych promieniowych jest w wikszo[ci przypadkw zbli|ona do budowy pomp. </p> <p>Spr|arki osiowe natomiast przypominaj budow bbnowe(reakcyjne) turbiny parowe. Wirniki spr|arek promieniowych maj r|na konstrukcj, zale|nie od prdko[ci obwodowej (150-450 m/s). Najwiksz wytrzymaBo[ maj stosowane przy najwikszych prdko[ciach obwodowych koBa jednostronnie otwarte, ktrych Bopatki s frezowane wraz z tarcz no[n i piast z jednej odkuwki. Konstrukcja ta jest u|ywana powszechnie w spr|arkach turbin gazowych, w szczeglno[ci lotniczych. Dla zwikszenia strumienia czynnika mo|na tu zastosowa, podobnie jak w pompach, wirnik dwustrumieniowy.</p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/13gd.html','new_w','height=450, width=350, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/13g.gif" ><br></span> </center> <p align=center><span>Jednostopniowa spr|arka promieniowa</span></p> <p>Najlepsze pod wzgldem przepBywowym wirniki zamknite s stosowane szeroko w spr|arkach przemysBowych. Wirnik tego typu jest zwykle zestawiany z elementw oddzielnie wykonywanych - tarczy przedniej i tarczy no[nej, Bczonych np. przez nitowanie. UkBad Bopatkowy spr|arek osiowych jest wykonywany podobnie jak w turbinach parowych. Wirniki spr|arek s zwykle Bo|yskowane [lizgowo, a w przypadku mniejszych maszyn - tocznie. DBawnice s wykonywane przewa|nie jako labiryntowe W przypadku spr|ania gazw toksycznych, wybuchowych czy radioaktywnych oprcz uszczelnienia labiryntowego stosuje si - jako koDcowy segment dBawicy zewntrznej - uszczelnienie zaporowe. Polega ono na doprowadzeniu do uszczelnienia z zewntrz odpowiedniego czynnika, np. wody, oleju lub czystego gazu o ci[nieniu wikszym ni| ci[nienie w uszczelnieniu (kadBubie). Spr|arki wirnikowe s maszynami szybkobie|nymi o prdko[ciach obrotowych od 1500 do 22000 obr/min i wicej. Osigane s spr|e do okoBo 30, wydajno[ci do 800000 m3/h (przy mniejszych spr|ach), ci[nienie na wylocie w specjalnych spr|arkach pracujcych w przemy[le chemicznym przekraczaj kilkana[cie MPa. Moc spr|arek - zale|nie od wydajno[ci i spr|u - zmienia si w szerokich granicach od ok. 200 kW do 25 MW i wicej. Do napdu s u|ywane silniki elektryczne, turbiny parowe, rzadziej turbiny gazowe. Przy napdzie elektrycznym czsto s stosowane przekBadnie zbate zwikszajce prdko[ obrotow. Porwnujc spr|arki promieniowe i osiowe mo|na stwierdzi, |e szerzej stosowane dotychczas spr|arki promieniowe umo|liwiaj osignicie wikszych spr|y, maj mniejsz liczb stopni i lepsze wBa[ciwo[ regulacyjne i ruchowe, jednak sprawno[ ich jest nieco mniejsza. GBwn zalet spr|arek osiowych, ktrych zastosowanie stopniowo wzrasta, jest mo|liwo[ uzyskiwania du|ych i najwikszych wydajno[ci, przy bardzo dobrej sprawno[ci i mniejszych wymiarach. W szczeglno[ci powierzchnia czoBowa spr|arki osiowej du|ej wydajno[ci jest mniejsza ni| promieniowej, co ma zasadnicze znaczenie w zastosowaniach lotniczych. Do wad spr|arek osiowych nale|y zaliczy znaczn liczb stopni oraz gorsze wBa[ciwo[ci ruchowe, zwizane ze stosunkowo wskim zakresem sprawnej pracy przy zmianie warunkw. </p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/14gd.html','new_w','height=450, width=350, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/14g.gif" ><br></span> </center> <p align=center><span>Jednostopniowa spr|arka promieniowa</span></p> <h5>PrzykBadowa konstrukcja 6-stopniowej promieniowej spr|arki powietrza o du|ej wydajno[ci (ok. 100000 m-3/h) przy spr|u 7,5:</h5> <p>Spr|arka jest napdzana silnikiem elektrycznym za po[rednictwem przekBadni zwikszajcej prdko[ obrotow do 4400 obr/min. W ukBadzie przepBywowym spr|arki s wBczone dwie midzystopniowe chBodnice zewntrzne (po drugim i czwartym stopniu). Za tymi stopniami powietrze jest zbierane w kolektorach midzystopniowych 1 i odprowadzane do chBodnic krcami znajdujcymi si w dolnej cz[ci spr|arki. OchBodzone powietrze powraca do spr|arki krcami 2.</p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/15gd.html','new_w','height=450, width=350, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/15g.gif" ><br></span> </center> <p align=center><span>Jednostopniowa spr|arka promieniowa</span></p> <p>Przy du|ych wydajno[ciach i spr|ach s budowane spr|arki wielokadBubowe i wielowaBowe. </p> <p>Schemat dwukadBubowej spr|arki osiowej: Spr|ony w cz[ci niskopr|nej 1 czynnik jest chBodzony w chBodnicy midzystopniowej 2, po czym dalej spr|any w cz[ci wysokopr|nej 3. W spr|arkach wielowaBowych (zwykle dwuwaBowe) poszczeglne kadBuby (zwykle 2 lub 3) s umieszczone na waBach o r|nych prdko[ciach obrotowych. WaBy s tu sprzgane za po[rednictwem przekBadni zbatej przyspieszajcej, a cz[ci wysokopr|ne spr|arki pracuj przy wikszej prdko[ci obrotowej. </p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/16gd.html','new_w','height=450, width=350, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/16g.gif" ><br></span> </center> <p align=center><span>Jednostopniowa spr|arka promieniowa</span></p> <p>Typowym przykBadem jest przemysBowe urzdzenie spr|arkowe do powietrza. Spr|arka promieniowa 16, napdzana przez elektryczny silnik synchroniczny 14 z wzbudnic 13 za po[rednictwem przekBadni 15, jest ustawiona na wBasnym, betonowym fundamencie. Powietrze jest zasysane przez komor filtru, zlokalizowan na pBnocnej, najchBodniejszej stronie spr|arkowni. W przewodzie ssawnym jest umieszczona regulacyjna zasuwa dBawica 3. Na linii tBoczenia s zainstalowane: koDcowa chBodnica powietrza 6, zawr zwrotny 8, zawr odcinajcy 9 i zbiornik powietrza 10. Sterowany automatycznie zawr 7 sBu|y - w razie potrzeby - do wypuszczenia powietrza do atmosfery. Pompa 2 podaje wod chBodzc do dwch chBodnic midzystopniowych 17 ustawionych obok siebie po jednej stronie spr|arki, oraz do chBodnic oleju 4 chBodnicy koDcowej 6 i chBodnic silnika elektrycznego. Na [cianie spr|arkowni jest umieszczony zbiornik oleju 12, sBu|cy do smarowania Bo|ysk w sytuacjach awaryjnych. Na poziomie dolnym jest zainstalowany filtr oleju 5 i pozostaBe elementy ukBadu olejowego. </p> </td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" background="../obrazy/dol.jpg" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; color:000000; font-weight:bold; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p align="center"><a href="mailto:%20kreator31@interia.pl"><img src="../obrazy/mail.gif" style="border-width:0;"></a><br>&nbsp;</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> </table> </BODY> </HTML>