<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>mechanika</title> <META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv="Content-type"> <meta name="description" content="jeszcze nie gotowa"> <meta name="keywords" content="jeszcze nie gotowa"> <link href="../style.css" rel="stylesheet" type="text/CSS"> <script language="JavaScript"> <!-- function move_in(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } function move_out(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } --> </script> </head> <body bgcolor="black" text="white" link="white" vlink="white" alink="white" leftmargin="0" marginwidth="0" topmargin="0" marginheight="0"> <table bgcolor="black" align="center" style="border-collapse:collapse; " cellspacing="0" width="100%"> <tr > <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="100" valign="top" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p><img src="../obrazy/topbar.jpg"></p> </td> <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0;"> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td ><a href="spre_wentyl.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/powrot.gif" align="left" style="border-width:0;"></a></td><td> <center><img src="../obrazy/spre.gif"> </td><td><a href="../index.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/strona_glowna.gif" align="right" style="border-width:0;"></a></td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td class="tekst" colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <h4>Regulacja wydajno[ci spr|arek wyporowych</h4> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;W przeciwieDstwie do spr|arek wirnikowych zmiana spr|u tylko nieznacznie wpBywa na wydajno[ spr|arki wyporowej. Std w wikszo[ci przypadkw regulacja takiej spr|arki ma na celu dostosowanie ilo[ci przetBaczanego czynnika do chwilowego zapotrzebowania, przy prawie niezmiennym ci[nieniu tBoczenia. Skutecznym i ekonomicznym sposobem regulacji jest oddziaBywanie na napd spr|arki w celu zmiany prdko[ci obrotowej, co jest mo|liwe przy obecnie stosowanym w praktyce napdzie silnikiem spalinowym. Jednym z bardziej ekonomicznych sposobw jest tu te| regulacja przez okresowe zatrzymywanie spr|arki, stosowana gBwnie w mniejszych spr|arkach napdzanych silnikiem elektrycznym. Wymagany jest tu jednak odpowiednio du|y zbiornik spr|onego czynnika, aby unikn zbyt czstego zatrzymywania spr|arki. Spr|arka zostaje zatrzymana, gdy ci[nienie w zbiorniku osiga najwy|sz dopuszczaln warto[, i jest uruchamiana ponownie, gdy ci[nienie przyjt warto[ najmniejsz. Obecnie spr|arki s najcz[ciej napdzane silnikiem elektrycznym prdu przemiennego, o praktycznie staBej prdko[ci obrotowej. </p> <p>W takich przypadkach regulacja wydajno[ci spr|arki polega zwykle na: </p> <p>- Aaczeniu przestrzeni roboczej spr|arki jednego lub kilku cylindrw bezpo[rednio lub po[rednio ze stron ssawn na okres peBnego obrotu (regulacja przerywana) lub na okres cz[ci suwu spr|ania (regulacja stopniowa lub cigBa); - obni|eniu ci[nienia czynnika wpBywajcego do przestrzeni roboczej spr|arki przez umieszczenie na przewodzie ssawnym urzdzenia dBawicego (regulacja cigBa) lub zaworu odcinajcego (regulacja przerywana); - doBczeniu dodatkowej przestrzeni szkodliwej; - upuszczaniu spr|onego czynnika; - skojarzeniu podanych sposobw, przy czym realizacja wszystkich tych zmian mo|e nastpowa na drodze mechanicznej, pneumatycznej lub elektrycznej. </p> <p> W spr|arkach rotacyjnych organ roboczy wykonuje ruch obrotowy. Jednak|e analogicznie jak w spr|arkach tBokowych zasysanie i spr|anie gazu dokonuje si okre[lonymi porcjami, a nie w sposb cigBy, jak w spr|arkach wirnikowych. PrzestrzeD robocza w spr|arce Bopatkowej jest utworzona przez dwie ssiednie Bopatki wysuwajce si z wirnika, w spr|arce Rootsa przez przeciwbie|ne krzywkowe wirniki, a w spr|arce [rubowej Lysholma przez powierzchnie dwch ssiednich zwojw wirnikw, przy czym wirnik napdzajcy ma zwoje [rubowe o wypukBym profilu, wirnik napdzany - o profilu wklsBym. Do zalet spr|arek rotacyjnych nale|y brak zaworw, dostarczanie spr|onego gazu w sposb prawie cigBy, brak ukBadu korbowego (co umo|liwia stosowanie znacznie wikszych prdko[ci obrotowych ni| w spr|arkach tBokowych), a tak|e wynikajcy std maBy ci|ar i wymiary spr|arki oraz niewystpowanie zaolejenia czynnika (z wyjtkiem spr|arek Bopatkowych). Do wad tych spr|arek nale|y zaliczy konieczno[ bardzo dokBadnego wykonania, wiksze straty tarcia oraz du|o wiksze straty nieszczelno[ci, ktre - szybko rosnc ze wzrostem spr|u - obni|aj sprawno[. </p> </td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" background="../obrazy/dol.jpg" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; color:000000; font-weight:bold; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p align="center"><a href="mailto:%20kreator31@interia.pl"><img src="../obrazy/mail.gif" style="border-width:0;"></a><br>&nbsp;</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> </table> </BODY> </HTML>