<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>mechanika</title> <META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv="Content-type"> <meta name="description" content="jeszcze nie gotowa"> <meta name="keywords" content="jeszcze nie gotowa"> <link href="../style.css" rel="stylesheet" type="text/CSS"> <script language="JavaScript"> <!-- function move_in(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } function move_out(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } --> </script> </head> <body bgcolor="black" text="white" link="white" vlink="white" alink="white" leftmargin="0" marginwidth="0" topmargin="0" marginheight="0"> <table bgcolor="black" align="center" style="border-collapse:collapse; " cellspacing="0" width="100%"> <tr > <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="100" valign="top" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p><img src="../obrazy/topbar.jpg"></p> </td> <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0;"> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td ><a href="spre_wentyl.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/powrot.gif" align="left" style="border-width:0;"></a></td><td> <center><img src="../obrazy/spre.gif"> </td><td><a href="../index.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/strona_glowna.gif" align="right" style="border-width:0;"></a></td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td class="tekst" colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <h4>Spr|arki wielostopniowe</h4> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rzeczywista krzywa spr|ania, pomimo chBodzenia cylindra, jest zbli|ona do adiabaty, a odlegBa od izotermy, w zwizku z czym temperatura spr|anego gazu szybko wzrasta przy powikszaniu spr|u. Ze wzgldu na smarowanie koDcowa temperatura spr|ania nie mo|e przekracza warto[ci dopuszczalnej 130-200C, zale|nie od rodzaju gazu. Najwiksza temperatura spr|ania powinna by co najmniej o 40C ni|sza od temperatury zapBonu oleju u|ytego do smarowania cylindrw. Std spr| uzyskiwany w jednym stopniu spr|arki jest ograniczony i wynosi 6-8. Dla uzyskania wikszych spr|y (wikszych ci[nieD) stosuje si wic spr|arki wielostopniowe, zBo|one z kilku pracujcych szeregowo spr|arek jednostopniowych, ktre kolejno spr|aj gaz do coraz wy|szego ci[nienia. Oprcz zwykBego chBodzenia poszczeglnych cylindrw stosuje si tu chBodzenie midzystopniowe spr|onego gazu w chBodnicach wodnych, przedzielajcych poszczeglne stopnie spr|arki. </p> <p>Po spr|eniu w cylindrze niskopr|nym pierwszego stopnia I do ci[nienia pc, mniejszego od ci[nienia tBoczenia pt gaz przepBywa przez midzystopniow chBodnic wodn c, w ktrej jego temperatura obni|a si od T2 = Tc do pocztkowej temperatury Ts . Dopiero po tym ochBodzeniu gaz zostaje spr|ony od ci[nienia od ci[nienia pc do ci[nienia tBoczenia pt w cylindrze wysokopr|nym drugiego stopnia II. Proces spr|ania przebiega tu wic wzdBu| linii 1 - 2 - 1' - 2' zamiast wzdBu| 1- 2 -2 " w przypadku spr|ania jednostopniowego. Gdyby nie byBo chBodnicy midzystopniowej i spr|anie byBo jednostopniowe, koDcowa temperatura gazu osignBaby niedopuszczalna warto[ T"2. Spr|anie wielostopniowe z midzystopniowym chBodzeniem pozwala wic zbli|y proces spr|ania do izotermicznego. Objto[ kolejnych cylindrw spr|arki wielostopniowej jest, oczywi[cie coraz mniejsza w miar zmniejszania si objto[ci wBa[ciwej spr|onego gazu. </p> <p>Spr|anie wielostopniowe daje wiele korzy[ci: - umo|liwia utrzymanie koDcowej temperatury w dopuszczalnych granicach; - dziki zbli|eniu do spr|ania izotermicznego zmniejsza zu|ycie mocy potrzebnej do spr|ania w stosunku do procesu jednostopniowego; - zwiksza wydajno[ spr|arki, powikszajc wspBczynnik wydajno[ci przez zmniejszenie wpBywu przestrzeni szkodliwej; - objto[ zwizana z rozpr|eniem powrotnym jest mniejsza od analogicznej objto[ci a" przy spr|aniu jednostopniowym; rwnie| wpByw temperatury [cianek cylindra jest tu mniejszy; - powoduje zmniejszenie siBy tBokowej. W technice s stosowane spr|arki tBokowe nawet 7-stopniowe umo|liwiajce uzyskanie wielkich ci[nieD do 200 MPa. </p> </td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" background="../obrazy/dol.jpg" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; color:000000; font-weight:bold; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p align="center"><a href="mailto:%20kreator31@interia.pl"><img src="../obrazy/mail.gif" style="border-width:0;"></a><br>&nbsp;</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> </table> </BODY> </HTML>