<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>mechanika</title> <META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv="Content-type"> <meta name="description" content="jeszcze nie gotowa"> <meta name="keywords" content="jeszcze nie gotowa"> <link href="../style.css" rel="stylesheet" type="text/CSS"> <script language="JavaScript"> <!-- function move_in(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } function move_out(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } --> </script> </head> <body bgcolor="black" text="white" link="white" vlink="white" alink="white" leftmargin="0" marginwidth="0" topmargin="0" marginheight="0"> <table bgcolor="black" align="center" style="border-collapse:collapse; " cellspacing="0" width="100%"> <tr > <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="100" valign="top" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p><img src="../obrazy/topbar.jpg"></p> </td> <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0;"> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td ><a href="spre_wentyl.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/powrot.gif" align="left" style="border-width:0;"></a></td><td> <center><img src="../obrazy/spre.gif"> </td><td><a href="../index.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/strona_glowna.gif" align="right" style="border-width:0;"></a></td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td class="tekst" colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <h4>Zastosowanie spr|arek r|nych typw</h4> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Praktyczny zakres zastosowania poszczeglnych rodzajw spr|arek jest ograniczony. Poza zaznaczone zakresy zastosowaD wybiegaj jedynie konstrukcje specjalne. Analizujc pola pracy poszczeglnych rodzajw spr|arek stwierdzamy, |e w zakresie wysokich przyrostw ci[nieD i niezbyt du|ych wydajno[ci panuj zdecydowanie spr|arki tBokowe (wielostopniowe) natomiast spr|arki wirnikowe nadaj si do pracy przy du|ych wydajno[ciach i niezbyt du|ych przyrostach ci[nienia. Ograniczenie wydajno[ci spr|arek tBokowych wynika z ograniczenia prdko[ci obrotowej i wymiarw cylindra pierwszego stopnia spr|ania. Z kolei ci[nienie tBoczenia spr|arek wirnikowych jest ograniczone przyrostem ci[nienia uzyskiwanym w jednym stopniu (znacznie mniejszym ni| w spr|arkach tBokowych). Przy du|ym przyro[cie ci[nienia spr|arka taka musiaBaby mie nazbyt du| liczb stopni, przy jednocze[nie maBych wysoko[ciach Bopatek ostatnich stopni, co obni|yBoby ich sprawno[. Z tego ostatniego wzgldu spr|arki wirnikowe nie mog te| pracowa przy maBych wydajno[ciach. Spr|arki s bardzo rozpowszechnione i stosowane w wielu dziedzinach techniki, jako odrbne urzdzenia spr|arkowe staBe (stacje spr|arkowe) i ruchome (zestawy czy agregaty spr|arkowe). Czsto te| spr|arki stanowi integralne cz[ci bardziej zBo|onych maszyn i urzdzeD, np. chBodziarek, turbin gazowych i innych. </p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/1gd.html','new_w','height=450, width=350, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/1g.gif" ><br></span> </center> <p align=center><span>Praktyczny zakres zastosowaD spr|arek rznych typw</span></p> <p>Spr|anie gazw stosuje si zwykle w celu: - zwikszenia gsto[ci gazu dla uBatwienia transportu i magazynowania, - zwikszenia zdolno[ci gazu do wykonania pracy, - dostosowania ci[nienia gazu do wymagaD procesu technologicznego w ktrym gaz bierze udziaB. </p> <p>Spr|arki s stosowane midzy innymi: w r|nych procesach technologicznych w chemii, w gazownictwie do transportu gazw, w hutnictwie |elaza i innych metali, w procesach chBodniczych, w grnictwie, w urzdzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w urzdzeniach z wymuszon cyrkulacj, do chBodzenia silnikw elektrycznych, prdnic, silnikw spalinowych, do wywoBywania sztucznego cigu w urzdzeniach kotBowych i chBodnicach kominowych, do transportu pneumatycznego, do doBadowania silnikw spalinowych, w turbinach gazowych, do napdu r|nych urzdzeD pneumatycznych oraz jako zespB skBadowy wielu specjalnych urzdzeD. </p> </td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" background="../obrazy/dol.jpg" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; color:000000; font-weight:bold; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p align="center"><a href="mailto:%20kreator31@interia.pl"><img src="../obrazy/mail.gif" style="border-width:0;"></a><br>&nbsp;</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> </table> </BODY> </HTML>