Zagrożenia przy spawaniu acetylenowo-tlenowym

      Chociaż zasady pracy przy spawaniu acetylenowo - tlenowym są podobne jak przy spawaniu łukowym, to występują różnice wynikające z innego źródła ciepła.

W celu zabezpieczenia spawacza i osób przebywających w pobliżu należy sprawdzać:

 • czy jest wystarczająca wentylacja,
 • czy spawacz używa odpowiednich filtrów optycznych,
 • czy wszystkie połączenia w obwodach gazowych są w dobrym stanie i czy nie ma nieszczelności,
 • czy zawory zwrotne i bezpieczniki są właściwie zamontowane,
 • czy węże tlenowe i acetylenowe są w dobrym stanie i mają właściwą barwę ; tlen - niebieska, acetylen - czerwoną,
 • czy reduktory są połączone z butlami we właściwy sposób,
 • czy butle nie są pochylone o kąt większy niż 45°.
 • czy wszystkie złącza tlenowe są pozbawione smaru, ponieważ tlen w zetknięciu ze smarami może spowodować wybuch.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób pracujących przy eksploatacji urządzeń energetycznych, odbiór złączy spawanych na tych urządzeniach a w szczególności na rurociągach i zbiornikach ciśnieniowych, pracujących pod ciśnieniem rzędu od 0,6 ¸ 16 Mpa odbywa się komisyjnie.

W skład komisji wchodzą:

 • Pracownik odpowiedzialny za wykonanie remontu urządzenia (brygadzista),
 • Pracownik kierownictwa, komórki (firmy) odpowiedzialnej za wykonanie remontu,
 • Spawalnik (technolog), który opracowywał technologię spawania dla danego urządzenia,
 • Inspektor Dozoru Technicznego.

Odbiór urządzeń dokonywany jest szczególnie skrupulatnie a dokumentem potwierdzającym taki odbiór jest protokół zdawczo - odbiorczy.