Przygotowanie do spawania

      Przed przystąpieniem do spawania należy najpierw przygotować złącze do spawania czyli obciąć na żądany wymiar, oczyścić, przygotować brzegi oraz sczepić złącze spoinami sczepnymi lub zakołkować złącze. Cięcie materiałów może być wykonane termicznie lub mechanicznie. Przy cięciu termicznym stali skłonnych do hartowania należy zastosować podgrzewanie wstępne. Po obcięciu rury na właściwy wymiar należy przygotować brzegi do spawania nadając im odpowiedni kształt za pomocą obróbki mechanicznej. Kształty brzegów są określone w karcie technologicznej złącza. Podczas projektowania i wytwarzania urządzeń technicznych należy przyjąć minimalną ilość połączeń spawanych, a ich rozmieszczenie powinno umożliwiać:

  • wykonanie złączy z uwzględnieniem wszystkich ustalonych wcześniej wymagań
  • przeprowadzenie miejscowej obróbki cieplnej, jeśli taka będzie wymagana
  • przeprowadzenie kontroli jakości złączy wszystkimi przewidzianymi metodami.

Należy również pamiętać że:

Przy spawaniu połączeń elementów o różnej grubości powinny być zastosowane łagodne przejścia od jednego elementu do drugiego przez ścienianie elementu grubszego pod kątem nie większym niż 15°, a w przypadku technicznie uzasadnionym, za zgodą właściwego organu dozoru technicznego, pod kątem nie większym niż 30°. Spoiny wzdłużne powinny być przesunięte względem siebie na odległość nie mniejszą niż trzykrotna nominalna grubość elementu i nie mniejsza niż 100 mm. Odległość między osiami sąsiednich złączy obwodowych elementów rurowych nie powinna być mniejsza od trzykrotnej nominalnej grubości ścianki i nie mniejsza niż 100 mm. Po uwzględnieniu tych i jeszcze wielu innych zasad dotyczących spawania można przystąpić do wykonania spoin sczepnych, które wykonuje się ściśle według technologii wykonania złącza a wykonać je może tylko spawacz, który został wyznaczony do spawania całego złącza.