Przebieg kontroli złaczy na przykładzie kotła OP-650-050

 1. Wyznaczenie terminu remontu np. 06.06.01r.
  • przegląd powierzchni ogrzewalnych kotła
  • pomiary grubości grubościomierzem ultradźwiękowym (na podstawie oględzin i pomiarów grubości ustala się zakres wymiany rur kotłowych)
 2. Na podstawie protokołu wykonawca remontu przystępuje do wymiany (odcinkowej lub całkowitej)
  • przygotowanie brzegów do spawania
  • dobór materiałów podstawowych (rur kotłowych wg gatunków np. K18, 16M, 15HM, 10H2M) Dobór materiałów podstawowych musi się odbyć zgodnie z instrukcją technologiczną wykonania złącz spawanych
  • dobór metody spawania
  • dobór materiałów dodatkowych do spawania (rodzaje drutów i elektrod). Na materiały podstawowe i dodatkowe muszą być atesty hutnicze.
 3. Wyznaczenie spawaczy posiadających aktualne uprawnienia UDT.
  • wykonanie przez nich króćców kontrolnych
 4. Kontrola bieżąca spawania prowadzona przez kontrolera robót spawalniczych
 5. Kontrola końcowa po spawaniu
  • Badania radiologiczne lub ultradźwiękowe wykonanych spoin
 6. Próba wodna kotła (wewnętrzna)
 7. Poświadczenie wykonania spoin naczynia ciśnieniowego
 8. Próba wodna kotła prowadzona w obecności inspektora UDT.