Metoda mieszana

      Rodzaj metody spawania dobierany jest przez technologa (spawalnika), który metodę dobiera biorąc pod uwagę wiele czynników a do najważniejszych należą:

  • średnica rury
  • grubość ścianki
  • rodzaj czynnika jaki będzie przenoszony przez rurociąg
  • ciśnienie pod jakim będzie sprężony czynnik
  • warunki zewnętrzne w jakich będzie pracować urządzenie.

      Najnowsze technologie przewidują zastosowanie dwóch metod spawania do jednego złącza. Warstwa przetopowa jest najtrudniejsza do wykonania i dlatego dla złączy, które powinny być wykonane w wysokiej klasie dokładności, do jej wykonania stosuje się metodę TIG. Wykonanie warstwy przetopowej tą metodą, jak już wcześniej zostało napisane, jest łatwiejsze do wykonania niż wykonanie tej samej warstwy za pomocą "elektrody otulonej". Poza tym jest to "najczystsza" metoda, a więc o najlepszych własnościach mechanicznych. Warstwy następne, wymagające dużej wydajności, oraz łatwiejsze do wykonania wykonuje się "elektrodą otuloną". W ten sposób możemy uzyskać złącze o wysokiej klasie dokładności, wykonać je szybko nie podnosząc nadmiernie kosztów.