Ocena kwalifikacji spawaczy

      Każdy spawacz powinien mieć książeczkę spawacza, którą otrzymuje po przeszkoleniu teoretycznym i praktycznym na podstawowym kursie spawania, zakończonym egzaminem teoretycznym i praktycznym. Książeczkę spawacza wydają upoważnione komisje weryfikacji spawaczy lub ośrodki szkolenia spawaczy. Zakład pracy, który zatrudnia spawacza, ma obowiązek prowadzić tzw. kartę spawacza. W książeczce i w karcie spawacza są zanotowane dane personalne spawacza, wykształcenie, odbyte kursy i przeszkolenia, wyniki egzaminów kwalifikacyjnych i okresowych, staż pracy i ewentualne uwagi o jakości wykonywanych prac. Książeczka spawacza uprawnia do wykonywania robót spawalniczych, które w wypadku wykonania złącza wadliwego nie zagrażają zdrowiu lub życiu człowieka, a jeżeli chodzi o rurociągi, tylko takie, które przenoszą czynnik o ciśnieniu całkowitym nie większym od jednej atmosfery. Aby spawać konstrukcje o większej odpowiedzialności należy zdobyć dodatkowe uprawnienia.