Kontrola złączy po spawaniu

      Ostatnim etapem przed dopuszczeniem złącza do użytku jest kontrola ostateczna, przeprowadzana w celu wyeliminowaniu złączy wadliwych, które mogły by spowodować zniszczenie konstrukcji a także stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

Kontrola ta wykonywana jest bardzo skrupulatnie i polega na:

  • sprawdzeniu oznaczeń materiałowych wybitych na poszczególnych elementach konstrukcji oraz porównaniu ich z atestami
  • sprawdzeniu czy oznaczenia spoin są zgodne z oznaczeniami wpisanymi do dziennika spawania oraz czy uwagi kontrolne wpisane do dziennika zostały wykonane
  • sprawdzeniu czy wszystkie spoiny zostały wykonane przez spawaczy mających odpowiednie kwalifikacje i czy zostały ostemplowane ich osobistymi stemplami
  • sprawdzeniu zgodności wymiarów konstrukcji z dokumentacją techniczną
  • skontrolowaniu wymiarów spoin pachwinowych
  • przeprowadzeniu dokładnych oględzin zewnętrznych wszystkich wykonanych spoin, w celu wyszukania wad zewnętrznych. Zakwalifikowaniu do poprawy odcinków spoin zawierających wady niedopuszczalne i wyraźne oznaczenie tych odcinków za pomocą symboli wad wg PN-75/M-69703.
  • Przeprowadzeniu po oględzinach zewnętrznych i ewentualnych poprawkach badań radiograficznych spoin czołowych i na ich podstawie dokonaniu oceny złącza.
  • przeprowadzeniu innych badań defektoskopowych przewidzianych w dokumentacji (np. badań magnetycznych, penetracyjnych, ultradźwiękowych, szczelności)
  • przeprowadzeniu badań niszczących na złączach próbnych (np. badań własności mechanicznych, badań metalograficznych, korozyjnych)
  • przeprowadzeniu ewentualnych prób eksploatacyjno-ruchowych (np. próby ciśnieniowe, próby wstępnego obciążenia).