Podobnie jak inne operacje występujące przy produkcji przedmiotów metalowych, tak i przy spawaniu występują niebezpieczeństwa, które należy w miarę możliwości wyeliminować oraz zastosować odpowiednie środki zabezpieczające. Oprócz zagrożeń typowych dla każdego procesu produkcji, przy spawaniu występują również specyficzne zagrożenia wynikające ze stosowania łuku elektrycznego lub płomienia gazowego.

Podczas spawania łukowego mogą wystąpić następujące zagrożenia:

  • zagrożenia elektryczne,
  • promieniowanie,
  • wytwarzanie gazów ipyłów.

Zagrożenia elektryczne

Porażenie elektryczne wystąpi wtedy, gdy prąd przepłynie przez ciało człowieka i spowoduje skurcz mięśni. Wartość prądu, przy której to nastąpi jest różna dla różnych osób. W celu zabezpieczenia przed porażeniem jest wymagana systematyczna kontrola niektórych części urządzeń.

Należy sprawdzić czy:

  • wyłącznik główny jest łatwo dostępny,
  • urządzenia są skutecznie zerowane,
  • izolacja wszystkich przewodów jest w dobrym stanie,
  • wszystkie połączenia elektryczne zostały wykonane za pomocą odpowiedniego osprzętu i są dobrze zamocowane,
  • przewód spawalniczy, przewód powrotny, przewód uziemiający mają wystarczający przekrój w stosunku do występujących prądów,

Bardzo ważne jest też unikanie spawania w warunkach dużej wilgotności, gdyż skutki porażenia są wtedy znacznie groźniejsze.