Odprowadzanie żużla

      Ze względu na sposób odprowadzania żużla rozróżnia się paleniska pyłowe z odprowadzeniem żużla w stanie stałym, w stanie ciekłym i paleniska cyklonowe. Palenisko z odprowadzeniem żużla w stanie stałym charakteryzuje się tym. że popiół i żużel wytr±cone w palenisku s± granulowane i studzone w ekranowanym leju żużlowym komory paleniskowej. Ilo¶ć odprowadzonego w ten sposób popiołu stanowi 10-15% ogólnej ilo¶ci pyłu. Reszta (ponad 80%) jest unoszona ze spalinami. Ponieważ niedopuszczalne jest wyrzucanie tak dużej ilo¶ci popiołu do atmosfery, kocioł musi być wyposażony w wysokosprawne urz±dzenia odpylaj±ce. Przez odpowiednie ukształtowanie komory paleniskowej można podnie¶ć w niej temperaturę tak, że popiół przechodzi w stan ciekły. Można go wtedy zbierać na dnie paleniska w specjalnej wannie żużlowej, sk±d odpływa przez otwór spustowy do granulatora.

Paleniska cyklonowe, z silnym zawirowaniem spalin w specjalnej komorze (tzw. cyklonie) stanowi± oddzieln± grupę palenisk na ciekły żużel. Najbardziej rozpowszechnione s± paleniska z odprowadzeniem żużla w stanie stałym. Maj± one zwykle komorę paleniskow± o przekroju prostok±tnym. W małych paleniskach usuwanie żużla i popiołu spod rusztu odbywa się ręcznie. Przy rusztach mechanicznych i paleniskach pyłowych żużel i popiół zbierajcie w lejach popielnikowych, sk±d zwykle s± usuwane do podstawionych wózków. W paleniskach rusztowych stosuje się przy tym wstępne łamanie żużla za pomoc± łamaczy. Usuwanie dużych ilo¶ci popiołu i żużla w wielkich kotłach odbywa się za pomoc± urz±dzeń hydraulicznych lub pneumatycznych.

 

 


 

猼牣灩⁴慬杮慵敧✽慪慶捳楲瑰⸱✲琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰‧牳㵣栧瑴㩰⼯牦敥潨瑳瀮⽬瑳瑡⽳瑳瑡瀮灨琿灹㵥潣湵彴瑳瑡㸧⼼捳楲瑰ਾℼⴭ⼼潢祤㰾栯浴㹬ⴭਾ