<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>mechanika</title> <META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv="Content-type"> <meta name="description" content="jeszcze nie gotowa"> <meta name="keywords" content="jeszcze nie gotowa"> <link href="../style.css" rel="stylesheet" type="text/CSS"> <script language="JavaScript"> <!-- function move_in(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } function move_out(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } --> </script> </head> <body bgcolor="black" text="white" link="white" vlink="white" alink="white" leftmargin="0" marginwidth="0" topmargin="0" marginheight="0"> <table bgcolor="black" align="center" style="border-collapse:collapse; " cellspacing="0" width="100%"> <tr > <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="100" valign="top" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p><img src="../obrazy/topbar.jpg"></p> </td> <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0;"> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td ><a href="kotly_par.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/powrot.gif" align="left" style="border-width:0;"></a></td><td> <center><img src="../obrazy/kotly.gif"> </td><td><a href="../index.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/strona_glowna.gif" align="right" style="border-width:0;"></a></td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td class="tekst" colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <h4>Odprowadzanie |u|la</h4> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ze wzgldu na sposb odprowadzania |u|la rozr|nia si paleniska pyBowe z odprowadzeniem |u|la w stanie staBym, w stanie ciekBym i paleniska cyklonowe. Palenisko z odprowadzeniem |u|la w stanie staBym charakteryzuje si tym. |e popiB i |u|el wytrcone w palenisku s granulowane i studzone w ekranowanym leju |u|lowym komory paleniskowej. Ilo odprowadzonego w ten sposb popioBu stanowi 10-15% oglnej iloci pyBu. Reszta (ponad 80%) jest unoszona ze spalinami. Poniewa| niedopuszczalne jest wyrzucanie tak du|ej iloci popioBu do atmosfery, kocioB musi by wyposa|ony w wysokosprawne urzdzenia odpylajce. Przez odpowiednie uksztaBtowanie komory paleniskowej mo|na podnie w niej temperatur tak, |e popiB przechodzi w stan ciekBy. Mo|na go wtedy zbiera na dnie paleniska w specjalnej wannie |u|lowej, skd odpBywa przez otwr spustowy do granulatora.</p> <p>Paleniska cyklonowe, z silnym zawirowaniem spalin w specjalnej komorze (tzw. cyklonie) stanowi oddzieln grup palenisk na ciekBy |u|el. Najbardziej rozpowszechnione s paleniska z odprowadzeniem |u|la w stanie staBym. Maj one zwykle komor paleniskow o przekroju prostoktnym. W maBych paleniskach usuwanie |u|la i popioBu spod rusztu odbywa si rcznie. Przy rusztach mechanicznych i paleniskach pyBowych |u|el i popiB zbierajcie w lejach popielnikowych, skd zwykle s usuwane do podstawionych wzkw. W paleniskach rusztowych stosuje si przy tym wstpne Bamanie |u|la za pomoc Bamaczy. Usuwanie du|ych iloci popioBu i |u|la w wielkich kotBach odbywa si za pomoc urzdzeD hydraulicznych lub pneumatycznych. </p> </td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" background="../obrazy/dol.jpg" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; color:000000; font-weight:bold; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p align="center"><a href="mailto:%20kreator31@interia.pl"><img src="../obrazy/mail.gif" style="border-width:0;"></a><br>&nbsp;</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> </table> </BODY> </HTML>