Przygotowanie pyłu węglowego

      Pył jest wytwarzany w młynowniach. Rozróżnia się młynownie centralne(przygotowuj±ce pył dla całej kotłowni) oraz indywidualne (czę¶ciej obecnie stosowane) - z po¶rednim (konieczne magazynowanie) lub bezpo¶rednim podawaniem pyłu z urz±dzeń młynowych do palników.

Na przygotowanie pyłu węglowego składaj± się trzy podstawowe operacje:

  • rozdrabnianie większych brył węgla na kawałki o rozmiarach do 30-40 mm w łamaczach lub kruszarkach o różnorodnej konstrukcji
  • suszenie węgla, niezbędne dla ułatwienia przemiału, transportu i spalania; suszenie węgla surowego odbywa się w suszarkach bębnowych, ogrzewanych spalinami lub par± (młynowni bezpo¶rednio w młynie za pomoc± strumienia gor±cego powietrza lub spalin pobieranych z paleniska w młynowniach indywidualnych;
  • mielenie węgla na pył w specjalnych młynach; na wybór układu przygotowania pyłu, jak i całego paleniska decyduj±cy wpływ maj± rodzaj i własno¶ci paliwa.

Gotowy pył węglowy składa się z drobnych cz±stek o największych rozmiarach 80-200 mikrometrów i wilgotno¶ci tylko 0,5-2% (w wyniku suszenia przed zmieleniem lub w trakcie mielenia). Pył jest to sypka pulchna m±czka, ulatuj±ca przy lada podmuchu. W zasobniku z pyłem węglowym można uton±ć i udusić się, dlatego wej¶cie do niego jest zabezpieczone krat±. Pyl węglowy zmieszany z powietrzem płynie ruroci±gami jak ciecz, co umożliwia wygodny transport mieszanki do paleniska. Oprócz wymienionych , występuj± jeszcze inne urz±dzenia. Dla zabezpieczenia urz±dzeń miel±cych przed dostawaniem się do nich metalowych odpadków stosuje się elektromagnetyczne oddzielacze 5. Zużycie węgla surowego okre¶laj± automatyczne wagi 2. Otrzymywany w młynie 6 pył jest kierowany wraz z powietrzem no¶nym do odsiewacza 7, gdzie następuje oddzielenie pyłu od większych cz±stek węgla, które powracaj± do młyna.


Schemat młynowni indywidualnej z bezpo¶rednim podawaniem pyłu do palników

 

 


 

猼牣灩⁴慬杮慵敧✽慪慶捳楲瑰⸱✲琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰‧牳㵣栧瑴㩰⼯牦敥潨瑳瀮⽬瑳瑡⽳瑳瑡瀮灨琿灹㵥潣湵彴瑳瑡㸧⼼捳楲瑰ਾℼⴭ⼼潢祤㰾栯浴㹬ⴭਾ