<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>mechanika</title> <META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv="Content-type"> <meta name="description" content="jeszcze nie gotowa"> <meta name="keywords" content="jeszcze nie gotowa"> <link href="../style.css" rel="stylesheet" type="text/CSS"> <script language="JavaScript"> <!-- function move_in(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } function move_out(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } --> </script> </head> <body bgcolor="black" text="white" link="white" vlink="white" alink="white" leftmargin="0" marginwidth="0" topmargin="0" marginheight="0"> <table bgcolor="black" align="center" style="border-collapse:collapse; " cellspacing="0" width="100%"> <tr > <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="100" valign="top" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p><img src="../obrazy/topbar.jpg"></p> </td> <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0;"> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td ><a href="kotly_par.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/powrot.gif" align="left" style="border-width:0;"></a></td><td> <center><img src="../obrazy/kotly.gif"> </td><td><a href="../index.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/strona_glowna.gif" align="right" style="border-width:0;"></a></td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td class="tekst" colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <h4>Przygotowanie pyBu wglowego</h4> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PyB jest wytwarzany w mBynowniach. Rozr|nia si mBynownie centralne(przygotowujce pyB dla caBej kotBowni) oraz indywidualne (czciej obecnie stosowane) - z porednim (konieczne magazynowanie) lub bezporednim podawaniem pyBu z urzdzeD mBynowych do palnikw.</p> <p>Na przygotowanie pyBu wglowego skBadaj si trzy podstawowe operacje:</p> <ul> <li>rozdrabnianie wikszych bryB wgla na kawaBki o rozmiarach do 30-40 mm w Bamaczach lub kruszarkach o r|norodnej konstrukcji <li>suszenie wgla, niezbdne dla uBatwienia przemiaBu, transportu i spalania; suszenie wgla surowego odbywa si w suszarkach bbnowych, ogrzewanych spalinami lub par (mBynowni bezporednio w mBynie za pomoc strumienia gorcego powietrza lub spalin pobieranych z paleniska w mBynowniach indywidualnych; <li>mielenie wgla na pyB w specjalnych mBynach; na wybr ukBadu przygotowania pyBu, jak i caBego paleniska decydujcy wpByw maj rodzaj i wBasnoci paliwa. </ul> <p>Gotowy pyB wglowy skBada si z drobnych czstek o najwikszych rozmiarach 80-200 mikrometrw i wilgotnoci tylko 0,5-2% (w wyniku suszenia przed zmieleniem lub w trakcie mielenia). PyB jest to sypka pulchna mczka, ulatujca przy lada podmuchu. W zasobniku z pyBem wglowym mo|na uton i udusi si, dlatego wejcie do niego jest zabezpieczone krat. Pyl wglowy zmieszany z powietrzem pBynie rurocigami jak ciecz, co umo|liwia wygodny transport mieszanki do paleniska. Oprcz wymienionych , wystpuj jeszcze inne urzdzenia. Dla zabezpieczenia urzdzeD mielcych przed dostawaniem si do nich metalowych odpadkw stosuje si elektromagnetyczne oddzielacze 5. Zu|ycie wgla surowego okrelaj automatyczne wagi 2. Otrzymywany w mBynie 6 pyB jest kierowany wraz z powietrzem nonym do odsiewacza 7, gdzie nastpuje oddzielenie pyBu od wikszych czstek wgla, ktre powracaj do mByna.</p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/8e.html','new_w','height=600, width=800, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/8e.gif" ><br></span> </center> <p align=center><span>Schemat mBynowni indywidualnej z bezporednim podawaniem pyBu do palnikw</span></p> </td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" background="../obrazy/dol.jpg" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; color:000000; font-weight:bold; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p align="center"><a href="mailto:%20kreator31@interia.pl"><img src="../obrazy/mail.gif" style="border-width:0;"></a><br>&nbsp;</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> </table> </BODY> </HTML>