Paleniska komorowe pyłowe oraz na paliwa ciekłe i gazowe

      Spalanie bez szkodliwego nadmiaru powietrza może być prowadzone w warunkach równomiernego dostarczania powietrza, tak, aby każda cz±stka paliwa znalazła w swoim otoczeniu potrzebn± do spalenia ilo¶ć tlenu. Zasada ta jest realizowana w paleniskach komorowych, gdzie spala się mieszanina rozpylonego paliwa i powietrza. Do palenisk komorowych należ± wszystkie paleniska pyłowe, olejowe i gazowe oraz ich poł±czenia. Podstawowe znaczenie maj± tu paleniska pyłowe, stosowane powszechnie w kotłach o wydajno¶ci od 22-28 kg/s (granica stosowania palenisk warstwowych) do największych - powyżej 1000 kg/s. Oprócz możliwo¶ci uzyskiwania bardzo dużych wydajno¶ci paleniska pyłowe maj± szereg innych zalet: w zwi±zku z dobrym mieszaniem pyłu z powietrzem nadmiar powietrza w palenisku, a więc i strata kominowa, s± małe, można stosować wysokie podgrzewanie powietrza, dzięki czemu osi±ga się dobre warunki spalania pyłu (wysoka temperatura w palenisku) i wła¶ciwe wykorzystanie ciepła spalin odlotowych, palenisko ma mał± bezwładno¶ć ciepln±, co pozwala łatwo i szybka regulować jego obci±żenie cieplne, a więc i wydajno¶ć kotła, paleniska pyłowe można budować dla różnych paliw, jak miał i produkty odpadowe węgla kamiennego, węgiel brunatny, a nawet torf. Do wad palenisk pyłowych należ±: potrzeba stosowania kosztownych i złożonych urz±dzeń do przygotowania pyłu i zwi±zane z tym znaczne zużycie energii i materiałów, niepewny zapłon pyłu przy małych obci±żeniach paleniska oraz wybuchowo¶ć mieszaniny pyłowo-powietrznej, co wymaga stosowania specjalnych ¶rodków ostrożno¶ci.

 

 


 

猼牣灩⁴慬杮慵敧✽慪慶捳楲瑰⸱✲琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰‧牳㵣栧瑴㩰⼯牦敥潨瑳瀮⽬瑳瑡⽳瑳瑡瀮灨琿灹㵥潣湵彴瑳瑡㸧⼼捳楲瑰ਾℼⴭ⼼潢祤㰾栯浴㹬ⴭਾ