<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>mechanika</title> <META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv="Content-type"> <meta name="description" content="jeszcze nie gotowa"> <meta name="keywords" content="jeszcze nie gotowa"> <link href="../style.css" rel="stylesheet" type="text/CSS"> <script language="JavaScript"> <!-- function move_in(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } function move_out(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } --> </script> </head> <body bgcolor="black" text="white" link="white" vlink="white" alink="white" leftmargin="0" marginwidth="0" topmargin="0" marginheight="0"> <table bgcolor="black" align="center" style="border-collapse:collapse; " cellspacing="0" width="100%"> <tr > <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="100" valign="top" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p><img src="../obrazy/topbar.jpg"></p> </td> <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0;"> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td ><a href="kotly_par.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/powrot.gif" align="left" style="border-width:0;"></a></td><td> <center><img src="../obrazy/kotly.gif"> </td><td><a href="../index.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/strona_glowna.gif" align="right" style="border-width:0;"></a></td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td class="tekst" colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <h4>Paleniska komorowe pyBowe oraz na paliwa ciekBe i gazowe</h4> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spalanie bez szkodliwego nadmiaru powietrza mo|e by prowadzone w warunkach rwnomiernego dostarczania powietrza, tak, aby ka|da czstka paliwa znalazBa w swoim otoczeniu potrzebn do spalenia ilo tlenu. Zasada ta jest realizowana w paleniskach komorowych, gdzie spala si mieszanina rozpylonego paliwa i powietrza. Do palenisk komorowych nale| wszystkie paleniska pyBowe, olejowe i gazowe oraz ich poBczenia. Podstawowe znaczenie maj tu paleniska pyBowe, stosowane powszechnie w kotBach o wydajnoci od 22-28 kg/s (granica stosowania palenisk warstwowych) do najwikszych - powy|ej 1000 kg/s. Oprcz mo|liwoci uzyskiwania bardzo du|ych wydajnoci paleniska pyBowe maj szereg innych zalet: w zwizku z dobrym mieszaniem pyBu z powietrzem nadmiar powietrza w palenisku, a wic i strata kominowa, s maBe, mo|na stosowa wysokie podgrzewanie powietrza, dziki czemu osiga si dobre warunki spalania pyBu (wysoka temperatura w palenisku) i wBaciwe wykorzystanie ciepBa spalin odlotowych, palenisko ma maB bezwBadno ciepln, co pozwala Batwo i szybka regulowa jego obci|enie cieplne, a wic i wydajno kotBa, paleniska pyBowe mo|na budowa dla r|nych paliw, jak miaB i produkty odpadowe wgla kamiennego, wgiel brunatny, a nawet torf. Do wad palenisk pyBowych nale|: potrzeba stosowania kosztownych i zBo|onych urzdzeD do przygotowania pyBu i zwizane z tym znaczne zu|ycie energii i materiaBw, niepewny zapBon pyBu przy maBych obci|eniach paleniska oraz wybuchowo mieszaniny pyBowo-powietrznej, co wymaga stosowania specjalnych rodkw ostro|noci. </p> </td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" background="../obrazy/dol.jpg" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; color:000000; font-weight:bold; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p align="center"><a href="mailto:%20kreator31@interia.pl"><img src="../obrazy/mail.gif" style="border-width:0;"></a><br>&nbsp;</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> </table> </BODY> </HTML>