<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>mechanika</title> <META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv="Content-type"> <meta name="description" content="jeszcze nie gotowa"> <meta name="keywords" content="jeszcze nie gotowa"> <link href="../style.css" rel="stylesheet" type="text/CSS"> <script language="JavaScript"> <!-- function move_in(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } function move_out(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } --> </script> </head> <body bgcolor="black" text="white" link="white" vlink="white" alink="white" leftmargin="0" marginwidth="0" topmargin="0" marginheight="0"> <table bgcolor="black" align="center" style="border-collapse:collapse; " cellspacing="0" width="100%"> <tr > <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="100" valign="top" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p><img src="../obrazy/topbar.jpg"></p> </td> <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0;"> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td ><a href="kotly_par.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/powrot.gif" align="left" style="border-width:0;"></a></td><td> <center><img src="../obrazy/kotly.gif"> </td><td><a href="../index.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/strona_glowna.gif" align="right" style="border-width:0;"></a></td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td class="tekst" colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <h4>Paleniska warstwowe</h4> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PrzykBadem najprostszego paleniska spotykanego w maBych kotBach jest palenisko rczne z rusztem pBaskim. Ma ono poziomy lub lekko pochylony ku tyBowi pokBad rusztowy, wykonany z rusztowaD prostych lub ksztaBtowych, zale|nie od gatunku paliwa. Paleniska zasilane rcznie charakteryzuj si okresowoci procesu spalania. W chwili zarzucania paliwa wzrasta opr doprowadzonego powietrza, wskutek czego maleje jego ilo. Jednoczenie wydzielone z podgrzewajcego si paliwa czci lotne potrzebuj du|ych iloci powietrza. W tym okresie spalanie jest wic niezupeBne. W miar spalania warstwa paliwa staje si coraz cieDsza, maleje opr przepBywu powietrza a jego ilo odpowiada zapotrzebowaniu. Nastpuje okres spalania zupeBnego W skutek postpujcego wypalania si paliwa ilo dopBywajcego powietrza staje si wreszcie zbyt du|a. Nastpuje okres spalania z nadmiarem powietrza powodujcym niekorzystne obni|enie temperatury. Korzystniej przebiega proces spalania w paleniskach rcznych z rusztem pochyBym i schodkowym. Dla maBych kotBw nie skonstruowano dotychczas odpowiedniego rusztu mechanicznego, ktry pracowaBby bez usterek. Mo|liwe jest tu natomiast mechanizowanie podawania paliwa, zmniejszajce pracochBonno obsBugi i - ze wzgldu na rwnomierno podawania paliwa - poprawiajce proces spalania. Oczyszczanie pokBadu rusztu z tworzcego si |u|la trzeba niestety wykonywa rcznie. Palenisko czciowo zmechanizowane: Wyrzutnik 3 w regularnych odstpach czasu wyrzuca porcj wgla, pokrywajc nim rwnomiernie caB dBugo rusztu. </p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/3e.html','new_w','height=600, width=800, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/3e.gif" ><br></span> </center> <p align=center><span>Palenisko wewntrzne z rusztem pBaskim i mechanicznym narzutem paliwa</span></p> <p>Palenisko takie wymaga sortowanego paliwa. Istniej rwnie| paleniska czciowo zmechanizowane, w ktrych paliwo na ruszt podaje si za pomoc podajnikw limakowych, tBokowych lub spr|onego powietrza. Paleniska wikszych kotBw maj ruszty tamowe o caBkowicie zmechanizowanym zasilaniu i oczyszczaniu. Takie ruszty s obecnie bardzo rozpowszechnione, a wrd nich najbardziej uniwersalny jest bezprzesypowy ruszt Buskowy z podmuchem strefowym. Ruszt tamowy tworzy tam bez koDca rozpit midzy dwoma waBami.</p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/4e.html','new_w','height=600, width=800, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/4e.gif" ><br></span> </center> <p align=center><span>Ruszt tamowy Buskowy z podmuchem strefowym</span></p> <p>Tama przewija si za pomoc przegubowych BaDcuchw drabinkowych (Galia) przez koBa BaDcuchowe. Napd jest przenoszony od silnika elektrycznego za porednictwem przekBadni o stopniowej lub bezstopniowej regulacji prdkoci obrotowej. Powierzchni rusztu tworz osobne |eliwne rusztowiny, w ten sposb ogniwa przegubowego BaDcucha pdnego s oddalone od |aru, a rusztowiny mo|na Batwo wymienia. Paliwo zsuwa si samoczynnie z kosza wglowego na pokBad rusztowy i wiz z nim wdruje przez palenisko. Grubo warstwy paliwa jest regulowana warstwownic. Na koDcu rusztu s wbudowane zgarniacze |u|la, ktrych zadaniem jest spitrzanie jego warstwy dla dobrego pokrycia rusztu i przedBu|enia czasu dopalania czstek koksu znajdujcych si w |u|lu. W przypadku rusztu Buskowego rusztowiny s osadzone obrotowo w czopach w trzymaczach przymocowanych do BaDcuchw rusztu. W grnym biegu tamy rusztowiny zachodz na siebie, w dolnym za zwisaj pionowo, dziki czemu nastpuje ich oczyszczanie si z |u|la i popioBu. Ilo spalanego paliwa mo|na regulowa prdkoci posuwu rusztu (maks. 0,8 m/min) oraz gruboci warstwy paliwa, ktra - zale|nie od rodzaju wgla wynosi 50-150 mm.</p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/5e.html','new_w','height=600, width=800, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/5e.gif" ><br></span> </center> <p align=center><span>Elementy tamy rusztu Buskowego</span></p> <p>Proces spalania na ruszcie tamowym jest cigBy. Na przedzie tamy nastpuje podgrzanie paliwa i odparowanie zawartej w nim wilgoci (l faza). Przy dalszym podgrzewaniu uwalniaj si czci lotne, tzn. nastpuje odgazowanie wgla (2 faza). W koDcu spala si w wyniku zgazowania koks (faza 3). Tak wic wBaciwe spalanie zachodzi gBwnie w rodkowej czci tamy. Zr|nicowanie zapotrzebowania powietrza w poszczeglnych strefach tamy, wynikajce z powy|szych trzech faz procesu spalania. Wida tu znaczn niezgodno zapotrzebowania powietrza i iloci powietrza dopBywajcego przez ruszt bez stref. Dostosowanie iloci powietrza do przebiegu procesu spalania znalazBo rozwizanie przez wprowadzenie strefowego rozdziaBu powietrza. W przestrzeni midzy grnym i dolnym biegiem tamy umieszcza si kilka(4 - 10) blaszanych skrzyD powietrznych 1, do ktrych podaje si powietrze z wentylatora. Ze skrzyD tych powietrze - przez otwory przymykane klapami 2 - przepBywa do komr strefowych 3, otwartych od strony grnego rusztu.</p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/6e.html','new_w','height=600, width=800, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/6e.gif" ><br></span> </center> <p align=center><span>Zapotrzebowanie powietrza do spalania na ruszcie tamowym bez stref oraz zasada strefowego rozdziaBu powietrza </span></p> <p>StopieD otwarcia klap reguluje ilo powietrza dopBywajcego do rusztu w poszczeglnych strefach. Regulacja ta ma wic du|y wpByw na jako spalania, straty cieplne i sprawno kotBa. Wzgldy konstrukcyjne ograniczaj powierzchni rusztu tamowego (oglnie - warstwowego) do kilkudziesiciu m2. W powizaniu z dopuszczalnym obci|eniem rusztu okrela to mo|liw do uzyskania, najwiksz wydajno kotBw z tym typem palenisk. Brak ruchu paliwa w stosunku do rusztu stanowi pewn wad rusztu tamowego, ktrej nie maj ruszty posuwowe (o posuwowych ruchach rusztowin) i ruszty posuwowo-zwrotne.</p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/7e.html','new_w','height=600, width=800, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/7e.gif" ><br></span> </center> <p align=center><span>Palenisko mechaniczne z rusztem posuwowo-zwrotnym</span></p> <p>Ruszt jest tu pochylony, rusztowiny poruszane odpowiednim ukBadem d=wigniowym wykonuj ruchy posuwowo-zwrotne, przez co paliwo ulega przemieszczaniu w caBej warstwie. Grubo warstwy paliwa jest tu wiksza ni| w rusztach tamowych i wynosi 300-400 mm, a wic potrzebne jest wiksze cinienie powietrza podmuchowego, doprowadzanego pod ruszt w kilku strefach Palenisko z rusztem Martina jest przewidziane do spalania wgli o niskiej wartoci opaBowej i o du|ej zawartoci popioBu oraz wgli spiekajcych si. Paleniska typu Martina stosuje si do kotBw o wydajnoci do ok. 14,0 kg/s. </p> </td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" background="../obrazy/dol.jpg" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; color:000000; font-weight:bold; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p align="center"><a href="mailto:%20kreator31@interia.pl"><img src="../obrazy/mail.gif" style="border-width:0;"></a><br>&nbsp;</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> </table> </BODY> </HTML>