<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>mechanika</title> <META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv="Content-type"> <meta name="description" content="jeszcze nie gotowa"> <meta name="keywords" content="jeszcze nie gotowa"> <link href="../style.css" rel="stylesheet" type="text/CSS"> <script language="JavaScript"> <!-- function move_in(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } function move_out(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } --> </script> </head> <body bgcolor="black" text="white" link="white" vlink="white" alink="white" leftmargin="0" marginwidth="0" topmargin="0" marginheight="0"> <table bgcolor="black" align="center" style="border-collapse:collapse; " cellspacing="0" width="100%"> <tr > <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="100" valign="top" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p><img src="../obrazy/topbar.jpg"></p> </td> <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0;"> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td ><a href="kotly_par.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/powrot.gif" align="left" style="border-width:0;"></a></td><td> <center><img src="../obrazy/kotly.gif"> </td><td><a href="../index.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/strona_glowna.gif" align="right" style="border-width:0;"></a></td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td class="tekst" colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <h4>Kierunki rozwojowe w budowie kotBw parowych</h4> <p>W zakresie maBych kotBw d|y si do budowy jednostek caBkowicie montowanych u wytwrcy. Radykalne zmniejszenie wymiarw oraz wyeliminowanie obsBugi rcznej na korzy automatyzacji umo|liwia przejcie na spalanie oleju opaBowego lub gazu. S to jednak drogie i deficytowe paliwa. W budowie kotBw wodnorurkowych przemysBowych d|y si do budowy jednostek caBkowicie zblokowanych, a przy wikszych wydajnociach - zblokowanych w zespoBy o maBych wymiarach. Eliminuje si obmurowanie kotBa przez zastosowanie szczelnych cian, co umo|liwia stosowanie nadcinienia w palenisku i prowadzenie spalania przy maBym nadmiarze powietrza. W budowie kotBw do wielkich blokw energetycznych obserwuje si staB tendencj (zgodn z rozwojem energetyki) do wzrostu ich wydajnoci, co wi|e si ze znacznym wzrostem wymiarw kotBa. Wielkie kotBy wymagaj wielkich zespoBw; w jednym kotle instaluje si obecnie 2 do 4 podgrzewaczy powietrza, 8 do 10 mBynw, po kilka wentylatorw i pomp. Najwiksze trudnoci sprawia zaprojektowanie odpowiedniej komory paleniskowej, w ktrej nale|y spali ok. 250 t/h wgla kamiennego, aby uzyska moc bloku 500 MW (przy mocy 1000 MW a| 500 t/h). Wielkie kotBy maj rozbudowane ukBady regulacji, umo|liwiajce peBn automatyzacj pracy kotBa (w ramach bloku) wBcznie z rozruchem. Du|e nadzieje na dalszy rozwj kotBw parowych s wizane z tzw. kotBami fluidalnymi.</p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/21e.html','new_w','height=600, width=800, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/21e.gif" ><br></span> </center> <p align=center><span>Schemat kotBa fluidalnego</span></p> <p>Fluidyzacja polega na zawieszeniu rozdrobnionego ciaBa staBego w pByncym do gry strumieniu gazu. Jeli przez cylindryczn kolumn, zamknit od doBu dnem sitowym i napeBnion sypkim materiaBem tworzcym porowat warstw (zBo|e), zacznie przepBywa od doBu powietrze, to w miar wzrostu prdkoci powietrza obserwuje si kolejno nastpujce stany materiaBu: materiaB nieruchomy, rozlu=nienie materiaBu zBo|a, stan fluidalny, wreszcie unoszenie materiaBu przez powietrze (transport pneumatyczny). Stan fluidyzacji zBo|a zachodzi tylko w okrelonym zakresie prdkoci powietrza. ZBo|e fluidalne ma niektre wBaciwoci cieczy ( cinienie hydrostatyczne, pBynno) i charakteryzuje si intensywn cyrkulacja ziaren. Dziki temu istniej w nim bardzo korzystne warunki do prowadzenia procesu spalania paliw staBych. Wymiana ciepBa w zBo|u fluidalnym jest znacznie intensywniejsza, co umo|liwia istotne zmniejszenie powierzchni ogrzewalnych, a wic i gabarytw kotBa. Podstawowa zalet kotBw fluidalnych jest mo|liwo spalania niskokalorycznych, zasiarczonych paliw staBych o bardzo du|ej zawartoci popioBu, ktrych nie mo|na zu|y w kotBach konwencjonalnych. KotBy fluidalne umo|liwiaj bowiem wizanie siarki bezporednio w zBo|u (przez dozowanie wapienia lub dolomitu tzw. sorbentu), bez potrzeby budowy kosztownych instalacji odsiarczania spalin niezbdnych obecnie ze wzgldu na ochron rodowiska.</p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/22e.html','new_w','height=600, width=800, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/22e.gif" ><br></span> </center> <p align=center><span>KocioB fluidalny cyrkulacyjny</span></p> <p>KotBy fluidalne o wikszej wydajnoci (energetyczne) wymagaj zastosowania zBo|a cyrkulacyjnego (kotBy cyrkulacyjne maj wiksze prdkoci fluidyzacji; 6-7 m/s). Wiksza prdko powietrza powoduje tu wyniesienie zBo|a z pierwszego cigu kotBa, co wymaga nastpnie zawrcenia go po odseparowaniu w cyklonie. Spaliny s prowadzone do drugiego cigu. Zastosowanie paleniska fluidalnego pracujcego pod cinieniem umo|liwia dalsze, radykalne zmniejszenie wymiarw kotBa. </p> </td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" background="../obrazy/dol.jpg" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; color:000000; font-weight:bold; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p align="center"><a href="mailto:%20kreator31@interia.pl"><img src="../obrazy/mail.gif" style="border-width:0;"></a><br>&nbsp;</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> </table> </BODY> </HTML>