Kotły energetyczne

Obiegiem wody w kotle (cyrkulacj±) nazywa się ruch wody i mieszaniny parowo-wodnej wewn±trz parownika. Gdy obieg następuje wskutek różnicy ciężarów wła¶ciwych (gęsto¶ci) mieszaniny parowo -wodnej i wody, wówczas jest to obieg naturalny. Wszystkie dotychczas omówione kotły s± kotłami walczakowymi o obiegu naturalnym (z wyjatkiem kotła La Monta). Zastosowanie w kotle walczakowym pompy wspomagaj±cej przepływ w rurach opadowych prowadzi do obiegu wspomaganego a pompy przewałowej (kocioł La Monta) - do obiegu wymuszonego. W kotłach przepływowych przepływ wymuszony jest spowodowany prac± pompy zasilaj±cej, przy czym woda nie kr±ży tu w parowniku, lecz jest jednorazowy przetłaczana przez układ ci¶nieniowy. Podczas przepływu woda ulega kolejni podgrzaniu w podgrzewaczu, odparowaniu w parowniku, osuszeniu i wstępnemu przegrzaniu pary w tzw. strefie przej¶ciowej oraz przegrzaniu do wymaganej temperatury pary w przegrzewaczu. Brak tu też walczaka, tak istotnego elementu kotłów o naturalnym, wspomaganym i wymuszonym obiegu wody. W¶ród odmian kotłów przepływowych dominowały trzy rozwi±zania konstrukcyjne: niemieckie - Bensona , radzieckie - Ramzina, gdzie w miejsce strefy przej¶ciowej zastosowany jest wodooddzielacz, a rury wznosz±ce s± ułożone wg linii ¶rubowej i prowadzone pod niewielkim k±tem do poziomu, oraz szwajcarskie - Suizera ze wstęg± równoległych rur wznosz±cych w układzie meandrowym.


Schemat kotła przepływowego Bensona

Obecnie często s± budowane kotły z obiegiem kombinowanym. Sylwetka kotła przepływowego różni się od kotłów z innym obiegiem tylko brakiem walczaka. Kształt komory paleniskowej jest dobierany do wydajno¶ci kotła i rodzaju paliwa niezależnie od rodzaju obiegu wody. Współczesna energetyka wymaga kotłów o dużej i wielkiej wydajno¶ci, pracuj±cych w układzie blokowym z turbin±.


Kocioł opromieniowany z obiegiem naturalnym na węgiel brunatny z międzystopniowym przegrzewaczem o wydajno¶ci 180 kg/s


Kocioł przepływowy jednociagowy

Wszystkie te kotły s± budowane z paleniskami palnikowymi (pyłowymi, olejowymi, gazowymi) na wysokie parametry pary z przegrzewaniem międzystopniowym. Do ci¶nienia 16 MPa (wyj±tkowo 18 MPa) s± stosowane kotły z naturalnym obiegiem wody lub z obiegiem wspomaganym. Kotły przepływowe s± budowane od ci¶nienia 10 MPa równolegle z kotłami o obiegu naturalnym, dla ci¶nień ponad 19 MPa można stosować wył±cznie kotły przepływowe. Większo¶ć obecnie budowanych kotłów ma ci¶nienie do 25Mpa. Temperatura pary pierwotnie i wtórnie przegrzanej wynosi 540-570 C.

 

 


 

猼牣灩⁴慬杮慵敧✽慪慶捳楲瑰⸱✲琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰‧牳㵣栧瑴㩰⼯牦敥潨瑳瀮⽬瑳瑡⽳瑳瑡瀮灨琿灹㵥潣湵彴瑳瑡㸧⼼捳楲瑰ਾℼⴭ⼼潢祤㰾栯浴㹬ⴭਾ