<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>mechanika</title> <META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv="Content-type"> <meta name="description" content="jeszcze nie gotowa"> <meta name="keywords" content="jeszcze nie gotowa"> <link href="../style.css" rel="stylesheet" type="text/CSS"> <script language="JavaScript"> <!-- function move_in(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } function move_out(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } --> </script> </head> <body bgcolor="black" text="white" link="white" vlink="white" alink="white" leftmargin="0" marginwidth="0" topmargin="0" marginheight="0"> <table bgcolor="black" align="center" style="border-collapse:collapse; " cellspacing="0" width="100%"> <tr > <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="100" valign="top" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p><img src="../obrazy/topbar.jpg"></p> </td> <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0;"> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td ><a href="kotly_par.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/powrot.gif" align="left" style="border-width:0;"></a></td><td> <center><img src="../obrazy/kotly.gif"> </td><td><a href="../index.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/strona_glowna.gif" align="right" style="border-width:0;"></a></td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td class="tekst" colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <h4>KotBy energetyczne</h4> <p>Obiegiem wody w kotle (cyrkulacj) nazywa si ruch wody i mieszaniny parowo-wodnej wewntrz parownika. Gdy obieg nastpuje wskutek r|nicy ci|arw wBaciwych (gstoci) mieszaniny parowo -wodnej i wody, wwczas jest to obieg naturalny. Wszystkie dotychczas omwione kotBy s kotBami walczakowymi o obiegu naturalnym (z wyjatkiem kotBa La Monta). Zastosowanie w kotle walczakowym pompy wspomagajcej przepByw w rurach opadowych prowadzi do obiegu wspomaganego a pompy przewaBowej (kocioB La Monta) - do obiegu wymuszonego. W kotBach przepBywowych przepByw wymuszony jest spowodowany prac pompy zasilajcej, przy czym woda nie kr|y tu w parowniku, lecz jest jednorazowy przetBaczana przez ukBad cinieniowy. Podczas przepBywu woda ulega kolejni podgrzaniu w podgrzewaczu, odparowaniu w parowniku, osuszeniu i wstpnemu przegrzaniu pary w tzw. strefie przejciowej oraz przegrzaniu do wymaganej temperatury pary w przegrzewaczu. Brak tu te| walczaka, tak istotnego elementu kotBw o naturalnym, wspomaganym i wymuszonym obiegu wody. Wrd odmian kotBw przepBywowych dominowaBy trzy rozwizania konstrukcyjne: niemieckie - Bensona , radzieckie - Ramzina, gdzie w miejsce strefy przejciowej zastosowany jest wodooddzielacz, a rury wznoszce s uBo|one wg linii rubowej i prowadzone pod niewielkim ktem do poziomu, oraz szwajcarskie - Suizera ze wstg rwnolegBych rur wznoszcych w ukBadzie meandrowym.</p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/18e.html','new_w','height=600, width=800, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/18e.gif" ><br></span> </center> <p align=center><span>Schemat kotBa przepBywowego Bensona</span></p> <p>Obecnie czsto s budowane kotBy z obiegiem kombinowanym. Sylwetka kotBa przepBywowego r|ni si od kotBw z innym obiegiem tylko brakiem walczaka. KsztaBt komory paleniskowej jest dobierany do wydajnoci kotBa i rodzaju paliwa niezale|nie od rodzaju obiegu wody. WspBczesna energetyka wymaga kotBw o du|ej i wielkiej wydajnoci, pracujcych w ukBadzie blokowym z turbin.</p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/19e.html','new_w','height=600, width=800, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/19e.gif" ><br></span> </center> <p align=center><span>KocioB opromieniowany z obiegiem naturalnym na wgiel brunatny z midzystopniowym przegrzewaczem o wydajnoci 180 kg/s </span></p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/20e.html','new_w','height=600, width=800, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/20e.gif" ><br></span> </center> <p align=center><span>KocioB przepBywowy jednociagowy</span></p> <p>Wszystkie te kotBy s budowane z paleniskami palnikowymi (pyBowymi, olejowymi, gazowymi) na wysokie parametry pary z przegrzewaniem midzystopniowym. Do cinienia 16 MPa (wyjtkowo 18 MPa) s stosowane kotBy z naturalnym obiegiem wody lub z obiegiem wspomaganym. KotBy przepBywowe s budowane od cinienia 10 MPa rwnolegle z kotBami o obiegu naturalnym, dla cinieD ponad 19 MPa mo|na stosowa wyBcznie kotBy przepBywowe. Wikszo obecnie budowanych kotBw ma cinienie do 25Mpa. Temperatura pary pierwotnie i wtrnie przegrzanej wynosi 540-570 C. </p> </td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" background="../obrazy/dol.jpg" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; color:000000; font-weight:bold; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p align="center"><a href="mailto:%20kreator31@interia.pl"><img src="../obrazy/mail.gif" style="border-width:0;"></a><br>&nbsp;</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> </table> </BODY> </HTML>