<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>mechanika</title> <META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv="Content-type"> <meta name="description" content="jeszcze nie gotowa"> <meta name="keywords" content="jeszcze nie gotowa"> <link href="../style.css" rel="stylesheet" type="text/CSS"> <script language="JavaScript"> <!-- function move_in(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } function move_out(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } --> </script> </head> <body bgcolor="black" text="white" link="white" vlink="white" alink="white" leftmargin="0" marginwidth="0" topmargin="0" marginheight="0"> <table bgcolor="black" align="center" style="border-collapse:collapse; " cellspacing="0" width="100%"> <tr > <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="100" valign="top" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p><img src="../obrazy/topbar.jpg"></p> </td> <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0;"> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td ><a href="kotly_par.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/powrot.gif" align="left" style="border-width:0;"></a></td><td> <center><img src="../obrazy/kotly.gif"> </td><td><a href="../index.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/strona_glowna.gif" align="right" style="border-width:0;"></a></td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td class="tekst" colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <h4>KotBy przemysBowe maBej i redniej wielkoci</h4> <p>KotBy pBomienicowe s to nale|ce do najstarszych konstrukcji maBe kotBy, ktre jeszcze znajduj si w eksploatacji dziki zaletom ruchowym (prosi i obsBuga, du|a pewno ruchu, dobra przeci|alno, mo|liwo stosowania wody zasilajcej o gorszej jakoci). Jedynie wska=niki ci|arowe i tych kotBw s niekorzystne. KotBy pBomienicowo-pBomieniwkowe (rwnie| starsza konstrukcja) maj podobne zalety jak kotBy pBomienicowe, a przy tym s l|ejsze i zajmuj mniej miejsca. S budowane w ukBadzie pionowym i poziomym. Ten typ kotBw jest te| stosowany w parowozach, statkach, lokomobilach itp.</p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/14e.html','new_w','height=600, width=800, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/14e.gif" ><br></span> </center> <p align=center><span>KocioB pBomienicowo -pBomieniwkowy</span></p> <p>Starszym, obecnie nie produkowanym, typem kotBa wodnorurkowego jest kocioB sekcyjny, charakteryzujcy si opBomkami ustawionymi pod niewielkim kontem do poziomu (15-30'), ktrych koDce s zamocowane w dwch tzw. Komorach sekcyjnych. Wiele kotBw tego typu jest jeszcze eksploatowane w kraju. Obecnie buduje si kotBy z komorami paleniskowymi wyBo|onymi rurami ekranowymi, bez pczkw rur dla cinieD powy|ej 4 Mpa(kotBy opromieniowane) lub z pczkami rur przy cinieniach mniejszych (opromieniowano - konwekcyjne). OpBomki s tutaj ustawiane praktycznie pionowo, std nazwa kotBy stromorurowe. W przypadku paliw staBych przy mniejszych wydajnociach s to kotBy rusztowe, przy wikszych i bardzo du|ych - pyBowe. PrzykBadem nowoczesnego rozwizania kotBa opromieniowano - konwekcyjnego, jest kocioB typu D o zwartej budowie, ze cianami szczeczelnymi, caBkowicie montowany w wytwrni (tzw. kocioB zblokowany).</p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/15e.html','new_w','height=600, width=800, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/15e.gif" ><br></span> </center> <p align=center><span>KocioB opromieniowany rusztowy OR-32</span></p> <p>KotBy te mog mie zarwno ruszty mechaniczne, jak i paleniska olejowe lub gazowe. WspBczesne kotBy wodnorurkowe, taDsze i wydajniejsze od kotBw pBomienicowych, wymagaj zasilania wod o dobrej jakoci, co jest zwizane z koniecznoci instalowania stacji przygotowania wody. Do obsBugi tych kotBw niezbdny jest wyszkolony i dowiadczony personel. Du|e zastosowanie w zakBadach przemysBowych znalazBy kotBy z wymuszonym obiegiem wody systemu La Monta. Wod z walczaka 1 pobiera tu pompa przewaBowa (obiegowa) 2 i przetBacza j przez ukBad w|ownic parownika 3. Wydajno pompy jest 4 - 8-krotnie wiksza od wydajnoci kotBa. a wic mamy tu 4 - 8-krotny obieg wody. W walczaku nastpuje oddzielenie pary od wody. Para ta jest odprowadzana do przegrzewacza i dalej do odbioru, a woda, uzupeBniana wod zasilajc z podgrzewacza, wraca do obiegu.</p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/16e.html','new_w','height=600, width=800, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/16e.gif" ><br></span> </center> <p align=center><span>KocioB wodnorurkowy opromieniowany-konwekcyjny o konstrukcji zblokowanej na gaz</span></p> <p>GBwn zalet kotBw La Monta s maBe wymiary i stosunkowo niewielki koszt budowy, a wad trudniejsza obsBuga i wiksze wymagaD wody zasilajcej. KotBy te znalazBy rwnie| zastosowanie w ciwpBownictwie jako kotBy wodne (podgrzewajce wod). </p> <center><span style="cursor:hand;" onClick="wnd=window.open('rysunki/17e.html','new_w','height=600, width=800, top=0, left=0, scrollbars=yes, status=yes, toolbar=no, resizable=yes, location=no')"> <img src="rysunki/17e.gif" ><br></span> </center> <p align=center><span>Schemat kotBa typu La Monta</span></p> </td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" background="../obrazy/dol.jpg" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; color:000000; font-weight:bold; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p align="center"><a href="mailto:%20kreator31@interia.pl"><img src="../obrazy/mail.gif" style="border-width:0;"></a><br>&nbsp;</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> </table> </BODY> </HTML>