Kotły przemysłowe małej i ¶redniej wielko¶ci

Kotły płomienicowe s± to należ±ce do najstarszych konstrukcji małe kotły, które jeszcze znajduj± się w eksploatacji dzięki zaletom ruchowym (prosi i obsługa, duża pewno¶ć ruchu, dobra przeci±żalno¶ć, możliwo¶ć stosowania wody zasilaj±cej o gorszej jako¶ci). Jedynie wskaĽniki ciężarowe i tych kotłów s± niekorzystne. Kotły płomienicowo-płomieniówkowe (również starsza konstrukcja) maj± podobne zalety jak kotły płomienicowe, a przy tym s± lżejsze i zajmuj± mniej miejsca. S± budowane w układzie pionowym i poziomym. Ten typ kotłów jest też stosowany w parowozach, statkach, lokomobilach itp.


Kocioł płomienicowo -płomieniówkowy

Starszym, obecnie nie produkowanym, typem kotła wodnorurkowego jest kocioł sekcyjny, charakteryzuj±cy się opłomkami ustawionymi pod niewielkim kontem do poziomu (15-30'), których końce s± zamocowane w dwóch tzw. Komorach sekcyjnych. Wiele kotłów tego typu jest jeszcze eksploatowane w kraju. Obecnie buduje się kotły z komorami paleniskowymi wyłożonymi rurami ekranowymi, bez pęczków rur dla ci¶nień powyżej 4 Mpa(kotły opromieniowane) lub z pęczkami rur przy ci¶nieniach mniejszych (opromieniowano - konwekcyjne). Opłomki s± tutaj ustawiane praktycznie pionowo, st±d nazwa kotły stromorurowe. W przypadku paliw stałych przy mniejszych wydajno¶ciach s± to kotły rusztowe, przy większych i bardzo dużych - pyłowe. Przykładem nowoczesnego rozwi±zania kotła opromieniowano - konwekcyjnego, jest kocioł typu D o zwartej budowie, ze ¶cianami szczeczelnymi, całkowicie montowany w wytwórni (tzw. kocioł zblokowany).


Kocioł opromieniowany rusztowy OR-32

Kotły te mog± mieć zarówno ruszty mechaniczne, jak i paleniska olejowe lub gazowe. Współczesne kotły wodnorurkowe, tańsze i wydajniejsze od kotłów płomienicowych, wymagaj± zasilania wod± o dobrej jako¶ci, co jest zwi±zane z konieczno¶ci± instalowania stacji przygotowania wody. Do obsługi tych kotłów niezbędny jest wyszkolony i do¶wiadczony personel. Duże zastosowanie w zakładach przemysłowych znalazły kotły z wymuszonym obiegiem wody systemu La Monta. Wodę z walczaka 1 pobiera tu pompa przewałowa (obiegowa) 2 i przetłacza j± przez układ wężownic parownika 3. Wydajno¶ć pompy jest 4 - 8-krotnie większa od wydajno¶ci kotła. a więc mamy tu 4 - 8-krotny obieg wody. W walczaku następuje oddzielenie pary od wody. Para ta jest odprowadzana do przegrzewacza i dalej do odbioru, a woda, uzupełniana wod± zasilaj±c± z podgrzewacza, wraca do obiegu.


Kocioł wodnorurkowy opromieniowany-konwekcyjny o konstrukcji zblokowanej na gaz

Główn± zalet± kotłów La Monta s± małe wymiary i stosunkowo niewielki koszt budowy, a wad± trudniejsza obsługa i większe wymagań wody zasilaj±cej. Kotły te znalazły również zastosowanie w ciwpłownictwie jako kotły wodne (podgrzewaj±ce wodę).


Schemat kotła typu La Monta

 

 


 

猼牣灩⁴慬杮慵敧✽慪慶捳楲瑰⸱✲琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰‧牳㵣栧瑴㩰⼯牦敥潨瑳瀮⽬瑳瑡⽳瑳瑡瀮灨琿灹㵥潣湵彴瑳瑡㸧⼼捳楲瑰ਾℼⴭ⼼潢祤㰾栯浴㹬ⴭਾ