Rodzaje kotłów

Podziału kotłów można dokonywać z różnych punktów widzenia. Zależnie od rodzaju obiegu wody rozróżnia się kotły z obiegiem naturalnym, z obiegiem wspomaganym, z obiegiem wymuszonym i kotły przepływowe.

Zależnie od tego, czy spaliny omywaj± powierzchnię ogrzewaln± parownika po stronie wewnętrznej, czy zewnętrznej, kotły dzieli się na:

  • plomieniówkowe (płomienicowe i płomienicowo-płomieniówkowe), w których spaliny płyn± wewn±trz rur otoczonych wod±,
  • opłomkowe, w których spaliny omywaj± z zewn±trz rury wypełnione wod±.

Zależnie od sposobu wymiany ciepła pomiędzy spalinami a powierzchni± parownika, kotły można podzielić na:

  • konwekcyjne, gdy ciepło w parowniku jest przejmowane prawie całkowicie na drodze konwekcyjnej,
  • opromieniowane, gdy ciepło jest przejmowane przez powierzchnię ekranów prawie całkowicie opromieniowan±, ,
  • opromienieniowano-konwekcyjne, gdy oprócz powierzchni opromieniowanej kocioł ma jeszcze pęczek konwekcyjny parownika.

Niezależnie od powyższego istnieje szereg nazw kotłów pochodz±cych od cech konstrukcyjnych powierzchni ogrzewalnych (np. kotły sekcyjne, stromorurowe itp.) lub zwi±zanych z typem paleniska (np. kotły rusztowe, pyłowe itp.).

 

 


 

猼牣灩⁴慬杮慵敧✽慪慶捳楲瑰⸱✲琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰‧牳㵣栧瑴㩰⼯牦敥潨瑳瀮⽬瑳瑡⽳瑳瑡瀮灨琿灹㵥潣湵彴瑳瑡㸧⼼捳楲瑰ਾℼⴭ⼼潢祤㰾栯浴㹬ⴭਾ