Przegrzewacze pary

      Zadaniem przegrzewacza pary jest wytworzenie pary przegrzanej z pary nasyconej dopływaj±cej z parownika. Przegrzewacze składaj± się z komór, wężownic zestawionych z rur, osprzętu i armatury. Przegrzewacze dużych i wielkich kotłów dzieli się na dwa lub więcej stopni, aby móc między nimi wymieszać parę (dla wyrównania nierównomierno¶ci temperatury) i zainstalować regulatory jej temperatury. Przegrzewacze opromieniowane, przejmuj±ce ciepło głównie drog± promieniowania, s± instalowane na ¶cianach lub suficie komory paleniskowej (jako przegrzewacze na¶cienne) lub w górnej czę¶ci przestrzeni palnika (jako przegrzewacze grodziowe). Przegrzewacze konwekcyjne, przejmuj±ce ciepło od spalin głównie przez konwekcję, s± umieszczone poza komor± paleniskow±. Zwykle stosuje się przegrzewacze kombinowane, złożone z czę¶ci konwekcyjnej i opromieniowanej. Przegrzewacze międzystopniowe wykonuje się wył±cznie jako konwekcyjne i umieszcza na drodze spalin za przegrzewaczem pary ¶wieżej.

 

 


 

猼牣灩⁴慬杮慵敧✽慪慶捳楲瑰⸱✲琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰‧牳㵣栧瑴㩰⼯牦敥潨瑳瀮⽬瑳瑡⽳瑳瑡瀮灨琿灹㵥潣湵彴瑳瑡㸧⼼捳楲瑰ਾℼⴭ⼼潢祤㰾栯浴㹬ⴭਾ