Rodzaje palenisk

      Zadaniem paleniska jest możliwie zupełne i całkowite spalenie paliwa przy udziale doprowadzonego powietrza. Konstrukcja paleniska zależy od rodzaju paliwa i sposobu jego spalania oraz od parametrów, wydajno¶ci i typu kotła. W zwi±zku z tym istnieje wiele rozwi±zań konstrukcyjnych palenisk.

Paleniska kotłowe można podzielić na trzy zasadnicze grupy:

  • paleniska warstwowe (rusztowe) do spalania paliw stałych,
  • paleniska komorowe do spalania gazów, olejów i pyłów,
  • paleniska fluidalne do spalania szczególnie zanieczyszczonych paliw stałych

W palenisku warstwowym warstwa paliwa spala się na ruszcie. Powietrze potrzebne do spalania napływa od dołu przez szczeliny w ruszcie i przepływa przez warstwę płon±cego paliwa. W palenisku komorowym lekkie i drobne cz±stki paliwa zostaj± rozpylone w strumieniu powietrza. Bardzo duża powierzchnia ogólna cz±stek paliwa zapewnia wła¶ciwy dostęp powietrza i szybki przebieg procesu spalania. Paleniska warstwowe składaj± się z rusztu i komory paleniskowe. Do palenisk warstwowych należ±: paleniska ręczne z rusztem poziomym, i schodkowym (wymagaj±ce całkowicie ręcznej obsługi); paleniska czę¶ci zmechanizowane z mechanicznym narzucaniem lub podsuwaniem paliwa (pozostałe czynno¶ci obsługi wykonywane s± ręcznie), paleniska mechaniczne (o całkowicie zmechanizowanej obsłudze) - z ruchomym rusztem ta¶mowym posuwowym, lub posuwowo-zwrotnym, zależnie od rodzaju wykonywanego ruchu

 

 


 

猼牣灩⁴慬杮慵敧✽慪慶捳楲瑰⸱✲琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰‧牳㵣栧瑴㩰⼯牦敥潨瑳瀮⽬瑳瑡⽳瑳瑡瀮灨琿灹㵥潣湵彴瑳瑡㸧⼼捳楲瑰ਾℼⴭ⼼潢祤㰾栯浴㹬ⴭਾ