<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>mechanika</title> <META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv="Content-type"> <meta name="description" content="jeszcze nie gotowa"> <meta name="keywords" content="jeszcze nie gotowa"> <link href="../style.css" rel="stylesheet" type="text/CSS"> <script language="JavaScript"> <!-- function move_in(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } function move_out(img_name,img_nazwa) { document[img_name].src=img_nazwa; } --> </script> </head> <body bgcolor="black" text="white" link="white" vlink="white" alink="white" leftmargin="0" marginwidth="0" topmargin="0" marginheight="0"> <table bgcolor="black" align="center" style="border-collapse:collapse; " cellspacing="0" width="100%"> <tr > <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="100" valign="top" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p><img src="../obrazy/topbar.jpg"></p> </td> <td width="50%" height="100" valign="top" style="margin:0; padding:0;"> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td ><a href="kotly_par.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/powrot.gif" align="left" style="border-width:0;"></a></td><td> <center><img src="../obrazy/kotly.gif"> </td><td><a href="../index.html" target="_self" ><img src="../menu/spaw_menu/strona_glowna.gif" align="right" style="border-width:0;"></a></td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td class="tekst" colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <h4>Rodzaje palenisk</h4> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Zadaniem paleniska jest mo|liwie zupeBne i caBkowite spalenie paliwa przy udziale doprowadzonego powietrza. Konstrukcja paleniska zale|y od rodzaju paliwa i sposobu jego spalania oraz od parametrw, wydajnoci i typu kotBa. W zwizku z tym istnieje wiele rozwizaD konstrukcyjnych palenisk.</p> <p>Paleniska kotBowe mo|na podzieli na trzy zasadnicze grupy:</p> <ul> <li>paleniska warstwowe (rusztowe) do spalania paliw staBych, <li>paleniska komorowe do spalania gazw, olejw i pyBw, <li>paleniska fluidalne do spalania szczeglnie zanieczyszczonych paliw staBych </ul> <p>W palenisku warstwowym warstwa paliwa spala si na ruszcie. Powietrze potrzebne do spalania napBywa od doBu przez szczeliny w ruszcie i przepBywa przez warstw pBoncego paliwa. W palenisku komorowym lekkie i drobne czstki paliwa zostaj rozpylone w strumieniu powietrza. Bardzo du|a powierzchnia oglna czstek paliwa zapewnia wBaciwy dostp powietrza i szybki przebieg procesu spalania. Paleniska warstwowe skBadaj si z rusztu i komory paleniskowe. Do palenisk warstwowych nale|: paleniska rczne z rusztem poziomym, i schodkowym (wymagajce caBkowicie rcznej obsBugi); paleniska czci zmechanizowane z mechanicznym narzucaniem lub podsuwaniem paliwa (pozostaBe czynnoci obsBugi wykonywane s rcznie), paleniska mechaniczne (o caBkowicie zmechanizowanej obsBudze) - z ruchomym rusztem tamowym posuwowym, lub posuwowo-zwrotnym, zale|nie od rodzaju wykonywanego ruchu </p> </td> <td width="50%" height="15" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> <td colspan="3" width="751" height="13" valign="top" bgcolor="black" background="../obrazy/dol.jpg" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; color:000000; font-weight:bold; ">&nbsp;</td> <td width="50%" height="13" valign="top" style="margin:0; padding:0; "> </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" > <p>&nbsp</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> <tr> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> <td colspan="3" width="751" height="30" valign="top" bgcolor="black" style="border-width:0; border-color:#6600CC; border-style:solid; "> <p align="center"><a href="mailto:%20kreator31@interia.pl"><img src="../obrazy/mail.gif" style="border-width:0;"></a><br>&nbsp;</p> </td> <td width="50%" height="13" valign="top" bgcolor="black" > </td> </tr> </table> </BODY> </HTML>